* GRATIS verzendkosten

Vanaf een besteding van  €25,00.

* Thuislevering - 24/7

Snelle 24 uurs levering


Veilig betalen

Beveiligde verbinding

Klantenservice

30 dagen omruilgarantie

Algemene Voorwaarden

Definities
Klant, natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten bij ons afneemt.
ABC INKT.NL, verkoper van producten en diensten zoals deze staan beschreven in de ons aangeboden orderopdrachten en/of bestellingen.

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen en/of diensten die geleverd werden of nog worden geleverd door ABC INKT.NL.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken met een schriftelijke overeenkomst van ABC INKT.NL.

Erkenning elektronische communicatie
Alle partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de rechtsgeldigheid en het juridisch effect ervan niet ontzeggen enkel door het feit dat de communicatie elektronisch was.
Volgens Europese regelgeving is een koop gesloten via elektronische weg een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn
 inclusief BTW en exclusief administratie,verzend- en verzekeringskosten.
ABC INKT.NL behoudt te allen tijde het recht om prijswijzigingen, c.q. prijsverhogingen door te voeren.
In geval van prijsverlaging (lees aanbiedingen) hebben klanten die het product of dienst als zodanig eerder hadden aangeschaft recht op teruggave van het verschil mits de prijsverlaging binnen 3 dagen na aankoop had plaatsgevonden en de prijsverlaging ten opzichte van de vorige prijs meer dan 10% bedraagt.

Orderopdrachten en bestellingen
Orderopdrachten en bestellingen kunnen op de volgende manier(en) aan ons worden doorgegeven.

§   V  via de bestelmodule, onze z.g. internetwinkel .

§   V  via e-mail.

§   P  per Telefoon.

Betaalwijze
Klant heeft de volgende betaalopties tot zijn/haar beschikking.


Betaling vooraf: 
Met deze keuze ontvangt u 2% betalingskorting en zodra de betaling bij ons binnen is zullen wij uw  bestelling verzenden. Bankgegevens vindt u in de bevestigingsmail en op onze website.

Onder rembours: Hier betaalt u het tarief dat POSTNL hanteert.


IDeal:
Hier betaalt u geen extra kosten voor.


Paypal: 
Hier betaalt u €1.50 extra voor.

Bevestigen van orderopdrachten en/of bestellingen

Orderopdrachten en bestellingen die elektronisch aan ons werden doorgegeven worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn bevestigd.
Bevestigingen kunnen wederzijds, zowel door klant als ABC INKT.NL worden gedaan via e-mail of per telefoon.

Garantie
Alle producten vallen, indien dit niet anders uitdrukkelijk is vermeld, binnen de z.g. fabrieksgarantie. Bij twijfel en/of vragen over eventuele garantiebepalingen dient de klant deze informatie zelf in te winnen bij ABC INKT.NL of fabrikant.
Garanties die zijn overeengekomen tussen ABC INKT.NL en klant zullen altijd op schrift worden vastgelegd waarvan klant na aankoop een kopie krijgt toegezonden.
In alle overige gevallen wordt géén garantie gegeven.

Retourneren
Klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 30 werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van reden aan ABC INKT.NL te retourneren.
Echter dient klant de volgende punten in acht te nemen om aanspraak op teruggaaf van eerder betaalde gelden te kunnen doen.

  • Klant meld een eventuele retourzending minimaal 1 dag van te voren aan via e-mail of telefoon.
  • De geretourneerde producten zijn uitdrukkelijk ongebruikt, en onbeschadigd en bevinden zich nog in de originele verpakking en zal deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd geretourneerd worden.
  • Klant voegt bij de retourzending altijd een kopie van de factuur bij.
  • Als klant aan bovenstaande punten voldaan heeft zal ABC INKT.NL binnen 14 dagen  
  • overgaan tot het terug betalen van eerder betaalde gelden door klant. Echter wanneer
  • ABC INKT.NL vind, of het vermoeden bestaat, dat klant zich niet aan bovenstaande  punten heeft voldaan zal ABC INKT.NL niet of slecht gedeeltelijk overgaan tot het teugbetalen van eerder betaalde gelden aan klant.
    In alle gevallen wordt geen restitutie verleend op de verzendkosten.

Ontbinden van overeenkomsten
Het ontbinden van een gesloten overeenkomst kan kosteloos tot aan het moment dat een orderopdracht en/of bestelling is bevestigd.
Uitzondering hierop zijn orderopdrachten en/of bestellingen die werden gedaan via de bestelmodule, onze z.g.
 internetwinkel waarbij de status van de orderopdracht of bestelling anders is dan 'In behandeling' of 'Is verzonden' was.
Als de status van de orderopdracht 'In behandeling' is zal bij het ontbinden van de gesloten overeenkomst dat deel van de arbeid worden gefactureerd die tot op dat moment werden uitgevoerd voor het gereedmaken van de order of bestelling.
Als de status van de orderopdracht 'Is verzonden' is zal bij het ontbinden van de overeenkomst te allen tijde het volledige bedrag worden gefactureerd aan klant.
Bij uitblijven van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn zoals deze is vermeld in de factuur zal na het verstrijken van deze betalingstermijn de klant nog eenmalig schriftelijk worden gemaand tot het alsnog betalen van de factuur waarbij het factuurbedrag zal worden verhoogd met € 12,50 administratie kosten.
Bij het alsnog uitblijven van betaling zal ABC INKT.NL overgaan tot het inschakelen van een incasso bureau die voor haar het door klant verschuldigde bedrag alsnog zal proberen te incasseren waarbij de gemaakte kosten hiervan ten laste komen van klant.

Intellectuele eigendom
Het is de klant verboden om gekochte artikelen op enigerlei wijze te kopiëren of te laten kopiëren door derden.

Rechtspositie
Op alle overeenkomsten die zijn gesloten met ABC INKT.NL is het Nederlands recht van toepassing waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlands rechter.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

Leveringstermijn
Op producten en diensten van ABC geld een levertijd van maximaal 30 dagen. 
ABC maakt afspraken met afnemer voor de geschatte levertijd.
Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend - fataal voor ABC
Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat ABC op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of van rechtswege in verzuim is. 
Afnemer heeft na het overschrijden van de 30 dagen wel het recht om de bestelling te ontbinden. 
Bij ontbinding zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen gecrediteerd worden. 
ABC zal de afnemer duidelijk op de hoogte brengen dat een product niet voorradig is of moeilijk leverbaar.

Aanvullend
ABC INKT.NL behoudt ten alle tijde het recht deze algemene voorwaarden aan te passen, c.q. te wijzigen.